Политика за поверителност

Изграждане на ВиК инсталации и отоплителни системи

Аква Вижън Пловдив ВиК услуги


Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

Наименование: Аква Вижън ООД
ЕИК: BG204288000
Мол: Асен Емилов Буков
Адрес: на управление: Пловдив ул. Бугариево

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование:
 Комисия за защита на личните данни
ТЕЛ: 02 915 3 518
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg

Какви лични данни събираме и защо ги събираме.

Във връзка с използването на уеб сайта намиращ се на адрес  https://www.aquavision.bg  давам
съгласието си, при използване на формата за контакт личните ми данни да се използват с цел осъществяване на връзка със мен, изготвяне на  оферта, със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

Колко дълго запазваме вашите данни

Събраните данни от формата за контакт се съхраняват до изготвяне на оферта за определеното запитване, или за срок от 5 години.

Какви права имате върху данните си

Във връзка с използването на уеб сайта намиращ се на адрес  https://www.aquavision.bg  и чрез съгласието си, при използване на формата за контакт  личните ми данни да бъдат обработвани от дружеството и съзнавам, че:

мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне
законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен съгласие.

Съзнавам, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да
искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен
начин на обработване на личните ми данни.

Къде изпращаме вашите данни

При сключване на договор за изпълнение личните Ви данни се предоставят  на трети лица обработващи лични данни със счетоводни цели или на куриерска фирма с цел изпращане на документи при необходимост. 

Предаването на лични данни на трети страни ще се осъществява само въз основа
на писмено споразумение с третата страна, което вменява на последната същите задължения по отношение защитата на личните данни, каквито имат страните по
настоящия договор.

В случай на действително или потенциално нарушение на защитата на
личните данни  уведомяваме и  предоставяме  цялата  необходима информация,
за изпълнение на задълженията  за
уведомяване на компетентните надзорни органи и засегнатия(те) субект(и) на
данни, незабавно, но при всички случаи не по-късно от 24 часа, след констатиране за нарушението на защитата на личните данни.

Ние няма да прехвърляме извън Европейското икономическо пространство (ЕИП),
предоставените лични данни, без предварително писмено
съгласие от предоставилата ги страна. В случай на получено съгласие, да гарантира, че прехвърлянето на лични данни извън ЕИП е извършено съобразно законодателството за защита на личните данни.

Всяка от страните се задължава да информира другата страна за
постъпило искане от субект на данни да упражни свои права, съгласно
законодателството за защита на личните данни, във връзка с предадените личните данни.